آگهی وسیله ای ارتباطی است که در ازای پرداخت هزینه ، شخص حقیقی یا حقوقی پیام رسان می تواند با گیرندگان پیام آگهی ارتباط برقرار کند. از طریق نشر آگهی ی توانید یک پیام را به مخاطبین بسیاری انتقال دهید . هدف اصلی از آگهی های تجاری تشویق و ترغیب بیننده، شنونده و یا خواننده برای و استفاده تجاری است و دادن اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.