اخبار
مقاله ای برای این دسته وجود ندارد
$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });