ست اوراق اداری چیست؟


به مجموعه ای از اوراق یا کاغـذهایی که در امور اداری و پرسنلی یک کمـپانی یا سـازمان جـهت فعالیت های رسـمی یا غیر رسمی، استفاده می گـردد، اوراق اداری می گویند. از

آنجا که به دلیـل زیــبایی شنــاختی و هماهنگی هر بیشتر آن سـازمان یا برند،بهتراست این اوراق به یکدیگر شبیه و متناسب با هم طراحی و چاپ گردند،به همین دلیل به آنها

اصطلاحا "ست اوراق" یا ست اداری گفته می شود.


  شامل :
•    
سربرگ یا letter head جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی
•    کارت ویزیت یا business card جهت معرفی شغل و ارائه راه های تماس با کمپانی یا سازمان
•    پاکت نامه یا envelope جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و ...
•    
یادداشت ها یا note جهت یادداشت های غیر رسمی که معمولا از پرت کاغذ در چاپ اوراق بدست می آید.

 


البته موارد دیگری نیز مانند فلش کارت ها، کارت های اعتباری، کارت های پرسـنلی، فاکتور، فولدر یا پوشه و ... وجـود دارد که در مجـموعه اوراق اداری آورده می شوند، اما به

دلیل عمـومی نبودن آنها زیـاد به آن ها پرداخته نمیگردد. موارد یادشده ممکن است به نیاز تعدادمعدودی ازمتقاضیان تهیه و چاپ گردد و شاید باید گفت بسته سـت اوراق اداری،به نیاز مشـتری بستگی دارد، اما معمولا در طراحی ست اداری  مجموعه ست اوراق اداری شامل 4 موردی است که در بالا به آن اشاره گردید.

$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });