به مجموعه ای از اوراق یا کاغـذهایی که در امور اداری و پرسنلی یک کمـپانی یا سـازمان جـهت فعالیت های رسـمی یا غیر رسمی، استفاده می گـردد، اوراق اداری می گویند. ازآنجا که به دلیـل زیــبایی شنــاختی و هماهنگی هر بیشتر آن سـازمان یا برند،بهتراست این اوراق به یکدیگر شبیه و متناسب با هم طراحی و چاپ گردند،به همین دلیل به آنها اصطلاحا "ست اوراق" یا ست اداری گفته می شود.

           

البته موارد دیگری نیز مانند فلش کارت ها، کارت های اعتباری، کارت های پرسـنلی، فاکتور، فولدر یا پوشه و ... وجـود دارد که در مجـموعه اوراق اداری آورده می شوند، اما به دلیل عمـومی نبودن آنها زیـاد به آن ها پرداخته نمیگردد. موارد یادشده ممکن است به نیاز تعدادمعدودی ازمتقاضیان تهیه و چاپ گردد و شاید باید گفت بسته سـت اوراق اداری،به نیاز مشـتری بستگی دارد، اما معمولا در طراحی ست اداری  مجموعه ست اوراق اداری شامل 4 موردی است که در بالا به آن اشاره گردید