هویت سازمانی

هویت سازمانی یا Corporate identity هماهنگی میان تصویر خارجی و داخلی یک شرکت است.

هویت شرکت یا هویت نام تجاری، تصویر کلی از یک شرکت است، ابرشرکت و یا یک کسب‌ وکار در ذهن عموم مردم، مانند مشتریان، سرمایه‌گــذاران و کارمنـدان می‌باشد و در واقــع

شخصیت یا هویتی بصری است که می‌تواند در مـورد گـروهی از محصـولات مشـابه و یا خـدمات هم‌خانواده از یک منبع مشترک، تـحقق یابد، که معمولا بر بــازار فروـش خـاصو یا فعالیت

اقتصـادی عمومی یک شرکت تأثیرگذار است. هویـت سـازمانی شامل نشانه، نوشته، رنگ، نام، شکل بسته‌بندی و شعارهای تبلیغاتی بوده و می‌تواند در مورد یک بـرند یا نماد بازرگـانی

و یا یک فروشـگاه به کار رود.

لاجورد بر اساس برنامه ریزی و اجرای مراحل زیر برای شرکت های شما برترین هویت ها را خلق میکند.

 

  • خلق هسته مرکزی خلاقانه هویت بصری
  • استقرار عمیق و مفهمومی هویت سازمانی
  • ارزیابی نقاط قوت و ضعف هویت سازمانی