پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند.پوسترها طراحی های گرافیکی هستند که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعـریف جزئی تر پوستر برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضـوع خاصی به کار برده می شود و چـون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی درآن زمـان و مکان طـراحی می شود اثر گذرا و ناماندگاریست. مخاطبان پوسترعامه مردم هستند و پوسترهاطیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد.

ویژگی های یک پوستر موفق

  • سادگی
  • گویایی
  • جذابیت رنگی
  • کادر مناسب
  • ترکیب بندی مناسب فرم و رنگ
  • وحدت
  • خلاقیت ویژه
  • خوانایی در پوسترهای نوشتاری
  • اجرای مناسب
  • حروف گذاری مناسب تیترهای اصلی و فرعی