کمپین تبلیـــــــغاتی

کمپین تبلیغـاتی برنامه ریزی همـاهنگ و منسجم در شاخه های مختلف تبلیغـات به همراه اجرای آن ها به صورت یک مجموعه مرتبط و با زمانبندی مشخص به منظور تاثیرگذاری بهتـر

و پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش می باشد

  • شناسایی و تحلیل هدف تبلیغات
  • تعریف دقیق اهداف کمپین
  • ایجاد بستر مناسب برای تبلیغات
  • مشخص نمودن بودجه تبلیغات
  • انتخاب و توسعه برنامه رسانه
  • ایجاد پیام
  • ارزیابی اثر بخش تبلیغات

برای داشتن کمپین تبلیغاتی جامع کسب وکار خود میتوانید هم اکنون با لاجورد همراه شوید....

 

$(document).ready(function() { $(".nav> li:gt(6)").css("display", "none"); });